Osnovni podaci o fondu

...učitavanje...

Otvoreni IF Trend

Osnovni podaci o fondu

Otvoreni investicioni fond Trend Podgorica - u postupku transformacije je nastao transformacijom Fonda zajedničkog ulaganja Trend AD Podgorica u zatvoreni i otvoreni investicioni fond, u skladu sa Zakonom o investicionim fondovima ("Sl. list CG", br. 54/11). Osnivanje Fonda je započeto na vanrednoj skupštini Fonda zajedničkog ulaganja Trend AD Podgorica, dana 21.07.2014. godine. Datum osnivanja je 18.09.2014. godine, kada je Fond upisan u Registar otvorenih fondova kod Komisije za hartije od vrijednosti Crne Gore.

Fonda zajedničkog ulaganja Trend AD Podgorica je nastao u procesu Masovne vaučerske privatizacije, kao privatizacinoni fond.

Fond nije pravno lice i imovina Fonda ne može biti predmet izvršenja. Fond je nepodijeljena imovina kojom se upravlja u skladu sa principom disperzije rizika za račun solidarnih vlasnika čija je odgovornost ograničena do visine uloga, pri čemu su prava vlasnika predstavljena investicionim jedinicama koje se javno nude i čija vrijednost je na zahtjev vlasnika isplativa iz imovine Fonda kojom upravlja Društvo za upravljanje.

Otvorenim investicionim fondom Trend Podgorica - u postupku transformacije upravlja Društvo za upravljanje investicionim fondom Butterfly finance AD - Podgorica. Društvo upravlja Fondom po osnovu Pravila o upravljanju Otvorenim investiconim fondom Trend .

Otvoreni investicioni fond Trend AD Podgorica - u postupku transformacije posluje u skladu sa Zakonom o investicionim fondovima ("Sl. list CG", br. 54/11 od 17.11.2011. godine) i pravilima Komisije za hartije od vrijednosti Crne Gore.

Kontrolu i nadzor nad poslovanjem Fonda ostvaruje Komisija za hartije od vrijednosti Crne Gore.

Postojeći vlasnici akcija Fonda zajedničkog ulaganja nakon transformacije su postali vlasnici i investicionih jedinica u Otvorenom investicionom fondu, u srazmjeri 1:1 (npr. vlasnik 5.000 akcija Fonda zajedničkog ulaganja dobio je i 5.000 investicionih jedinica u Otvorenom investicionom fondu).

Vlasnici investicionih jedinica otvorenog fonda nastalog u postupku transformacije pravo na otkup investicionih jedinica mogu ostvarivati u roku od dvije godine od dana donošenja rješenja Komisije o davanju saglasnosti na program transformacije svakih 120 dana po prosječnoj vrijednosti investicione jedinice u tim periodima.

Investicione jedinice Otvorenog investicionog fonda, su slobodno prenosive i njima se može svakodnevno trgovati na slobodnom tržištu berze.

Imovina zajedničkog fonda ne može biti predmet izvršenja.PodmeniVrijednost investicione jedinice

2019-04-03

Provjera broja investicionih jedinica