Arhiva novosti za 2017. godinu

 
Obavještenje o sazivanju vanredne Skupštine akcionara ZIF TREND a.d. Podgorica
 
Obavještenje o sazivanju II ponovljene vanredne Skupštine akcionara ZIF TREND a.d. Podgorica
 
OBAVJEŠTENJE - OIF TREND završio proces transformacije

Rješenjem br. 04/3-843/11-17 Komisije za hartije od vrijednosti od 29.09.2017. utvrđeno je da je Društvo za upravljenje investicionim fondom Butterfly finance AD Podgorica uskladilo sve akte, organizaciju i poslovanje Otvorenog investicionog fonda TREND. Na ovaj način i Otvoreni investicioni fond TREND završio je zakonsku transformaciju, uz prethodno uspješno završen dvogodišnji proces usklađivanja akata i poslovanja zatvorenog dijela fonda.

DZU Butterfly finance a.d Podgorica

30.10.2017
 
Obavještenje o sazivanju ponovljene vanredne Skupštine akcionara ZIF TREND a.d. Podgorica
 
Proširenje dnevnog reda vanredne Skupštine akcionara ZIF TREND a.d. Podgorica
 
Obavještenje o sazivanju vanredne Skupštine akcionara ZIF TREND a.d. Podgorica
 
Obavještenje o sazivanju II ponovljene Vanredne skupštine akcionara Zatvorenog investicionog fonda "Trend" AD Podgorica
 
Obavještenje o sazivanju ponovljene Vanredne skupštine akcionara Zatvorenog investicionog fonda "Trend" AD Podgorica
 
Obavještenje o sazivanju redovne Skupštine akcionara Zatvorenog investicionog fonda "Trend" AD Podgorica
 
Obavještenje o održanoj Skupštini akcionara Zatvorenog investicionog fonda "Trend" AD Podgorica

Obavještavaju se akcionari Zatvorenog investicionog fonda "Trend" AD Podgorica da Vanredna skupština zakazana za 09.05.2017. godine nije održana zbog nedostatka kvoruma.

O novom datumu održavanja Skupštine akcionari će biti blagovremeno obaviješteni.

DZU Butterfly finance AD Podgorica

12.05.2017
 
Obavještenje o proširenju dnevnog reda Vanredne skupštine akcionara Zatvorenog investicionog fonda "Trend" AD Podgorica
 
Obavještenje o sazivanju Vanredne skupštine akcionara Zatvorenog investicionog fonda "Trend" AD Podgorica
 
OBAVJEŠTENJE O PRESTANKU PRIVREMENE OBUSTAVE OTKUPA INVESTICIONIH JEDINICA OTVORENOG INVESTICINOG FONDA TREND U P.T.

Obavještavamo vlasnike investicionih jedinica Otvorenog investicionog fonda TREND u postupku transformacije da od 30.03.2017. godine prestaje privremena obustava otkupa investicionih jedinica Otvorenog investicionog fonda TREND u p.t..

Vlasnici investicionih jedinica Otvorenog investicionog fonda Trend u p.t. mogu podnijeti Zahtjeve za otkup investicionih jedinica, svakog radnog dana u prostorijama Društva za upravljanje „Butterfly finance a.d. Podgorica“.

DZU Butterfly Finance AD Podgorica

29.03.2017
 
OBAVJEŠTENJE O PRIVREMENOJ OBUSTAVI OTKUPA INVESTICIONIH JEDINICA

Shodno članu 13. Stav 1. alineja 1. Zakona o investicionim fondovima i članovima 38. i 39. Pravila o upravljanju otvorenim Investicionim Fondom Trend – u postupku transformacije, obavještavamo vlasnike investicionih jedinica OIF-a Trend da je DZU Butterfly Finance AD Podgorica u cilju zaštite interesa vlasnika investicionih jedinica donijelo Odluku o privremenoj obustavi otkupa investicionih jedinica OIF TREND.
Obustava će trajati najkasnije do 13. aprila 2017. godine.

DZU Butterfly finance a.d. Podgorica

27.03.2017
 
OBAVJEŠTENJE ZA AKCIONARE / promjena naziva

Rješenjem Komisije za hartije od vrijednosti br. 04/3-97/2-17 utvrđeno je da je Društvo za upravljanje investicionim fondom Butterfly finance a.d., sa sjedištem u Podgorici, ul. Marka Miljanova br. 46 uskladilo akte, organizaciju i poslovanje Zatvorenog investicionog fonda "TREND" AD nastalog u transformacijI, shodno članu 184 Zakona o investicionim fondovima ("Sl. list RCG", br. 54/11).

Iz navedenog proističe da ja Zatvoreni investicioni fond "TREND" AD Podgorica - u postupku transformacije promijenio naziv u Zatvoreni investicioni fond "TREND" AD Podgorica.

Društvo za upravljanje Butterfly finance a.d. Podgorica

17.02.2017
 
OBAVJEŠTENJE ZA AKCIONARE ZIF-a / prosječna vrijednost NAV-a za isplatu nesaglasnih akcionara

Obavještavaju se nesaglasni akcionari Zatvorenog investicionog fonda TREND a.d. Podgorica da prosječna tromjesečna vrijednost NAV-a po kojoj će biti isplaćeni iznosi 0,05927219 po akciji.

Vrijednost je utvrđena kao prosječna vrijednost NAV-a po akciji za period od 01.10.2016. - 31.12.2016. godine.

DZU Butterfly finance a.d. Podgorica

23.01.2017
 
ZAHTJEVI ZA ISPLATU - UPUTSTVA

Obavještavaju se akcionari koji su na Skupštini akcionara održanoj 11.01.2017. glasali protiv Programa razvoja, a na dan održavanja Skupštine nisu podnijeli Zahtjev za isplatu, da isti mogu predati u prostorijama Društva za upravljanje u roku od 30 dana od održavanja Skupštine.

U nastavku se nalazi predložena forma Zahtjeva koju nesaglasni akcionari mogu iskoristiti. Takođe, akcionari mogu sačiniti i drugačiju formu Zahtjeva koja mora sadržati sve zakonski obavezujuće podatke, naročito ime i prezime, JMBG/PIB, adresu, br. akcija koje se prijavljuju za otkup, broj žiro računa, datum i kontakt. Pored navedenog, s obzirom na činjenicu da postoji zakonska obaveza da se Centralnoj Depozitarnoj Agenciji dostavi i izjava o prihvatanju da se akcije ZIF-a isknjiže sa imena vlasnika, predlažemo da se, kao i u ponuđenoj formi Zahtjeva napomene da je vlasnik saglasan da se, nakon isplate, akcije proknjiže na ZIF Trend a.d. Podgorica.

Ukoliko se Zahtjev u prostorijama Društva dostavlja lično, dovoljno je na uvid priložiti identifikacioni dokument. Ukoliko klijent Zahtjev šalje poštom, isti mora biti ovjeren od strane notara ili suda. U slučaju da Zahtjev predaje punomoćnik akcionara, Društvu se mora dostaviti ovjereno punomoćje u kojem je jasno naglašeno da punomoćnik ima pravo podnijeti Zahtjev.

Pored Zahtjeva, obavezno je za svakog akcionara pojedinačno dostaviti kopiju identifikacionog dokumenta i potvrde bankovnog računa.

Od dana podnošenja Zahtjeva, počinje da teče rok za isplatu, koji traje godinu dana.

13.01.2017
 
OBAVJEŠTENJE ZA AKCIONARE - glasanje putem glasačkih listića

Obavještavaju se akcionari Zatvorenog investicionog fonda TREND a.d. Podgorica - u.p.t. koji su glasali putem glasačkih listića na Skupštinama akcionara 30.11.2016. i 29.12.2016. godine, a koje nisu održane zbog nepostojanja kvoruma, da za drugu vanrednu ponovljenu Skupštinu zakazanu 11.01.2017. godine moraju ponovo dostaviti ovjerene glasačke listiće na adresu Društva za upravljanje fondom - Bulevar Marka Miljanova 46/17, Podgorica, najkasnije do dana održavanja Skupštine.

DZU Butterfly finance AD Podgorica

09.01.2017