Novosti

 
Obračunska vrijednost investicione jedinice za 02.07.2024. iznosi EUR 0,08592952 | Kretanje vrijednosti
Obavještenje o sazivanju Redovne skupštine akcionara Zatvorenog investicionog fonda „Trend“ AD Podgorica

za dan 20.06.2023. godine, sa početkom u 13:00 časova, u prostorijama upravne zgrade PLC Morača AD Podgorica, ul 8. Marta bb, sa sledećim

DNEVNIM REDOM

Otvaranje Skupštine i izbor radnih tijela:

 • predsjedavajućeg Skupštine
 • verifikacione komisije
 • zapisničara
 • ovjerivača zapisnika
 1. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg finansijskog izvještaja ZIF-a „Trend“ AD Podgorica za 2022. godinu sa Izvještajem nezavisnog revizora
 2. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju ZIF-a „Trend“ AD Podgorica za 2022. godinu
 3. Donošenje Odluke o usvajanju Ugovora o upravljanju Zatvorenim investicionim fondom „Trend” AD Podgorica
 4. Donošenje Odluke o imenovanju ovlašćenog revizora za reviziju finansijskih iskaza za 2023. godinu
 5. Donošenje Odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora
 6. Donošenje Odluke o izboru članova Nadzornog odbora
 7. Donošenje Odluke o usvajanju Politike naknada

Kvorum za održavanje Skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju najmanje polovinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su prisutni, ili su zastupani putem punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića.

Odluke po svim tačkama dnevnog reda donose se većinom glasova vlasnika akcija koji su lično prisutni ili su zastupani putem punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića, pod uslovom da Skupštini prisustvuju akcionari koji posjeduju najmanje polovinu od ukupnog broja akcija, dok se o tački 6. odluka donosi kumulativnim glasanjem.

Materijal za skupštinu akcionara biće na raspolaganju akcionarima Fonda, u zakonskom roku, u poslovnim prostorijama Društva, ulica ul. 8. marta 55 u Podgorici, svakog radnog dana u periodu od 09:00 do 14:00 časova, kao i na internet strani Fonda www.trendfund.me.

Samo oni akcionari koji su na spisku akcionara CDA na dana pribavljanja spiska akcionara (dva dana prije održavanja Skupštine) mogu učestvovati na Skupštini i ostvariti prava akcionara.

Identifikacija akcionara vrši se na dan održavanja Skupštine akcionara, u periodu od 11:30 do 12:30 časova na osnovu ličnih isprava , a punomoćnika na osnovu punomoćja ovjerenog u skladu sa zakonom i lične isprave.

Obavještenje o sazivanju Skupštine akcionara biće objavljeno 2 puta u štampanom mediju koji se izdaje u Crnoj Gori najkasnije 30 dana prije dana održavanja Skupštine, kao i na internet strani Fonda www.trendfund.me, a sve dodatne informacije u vezi sa Skupštinom se mogu dobiti na broj telefona 020/226-107.

Obrazac punomoćja i glasačkog listića mogu se preuzeti u papirnoj formi u prostorijama Društva, na adresi: ul. 8. marta 55, u Podgorici.

Predsjednik Odbora direktora
D.Z.U. „Butterfly finance“ AD Podgorica

Ivan Stojanović s.r.

31.05.2023