Depozitarna banka

...učitavanje...

Zatvoreni IF Trend

Depozitarna banka

Shodno Zakonu o investicionim fondovima, Imovina Zatvorenog investicionog fonda može biti povjerena depozitaru.

  • Depozitar mora ili da ima sjedište ili da bude osnovan u Crnoj Gori.
  • Depozitar može biti banka koja za obavljanje tih poslova pribavi prethodno odobrenje Centralne banke Crne Gore (u daljem tekstu: Centralna banka), u skladu sa zakonom kojim se uređuje bankarsko poslovanje i koja ispunjava uslove za obavljanje poslova depozitara utvrđene pravilima Komisije.
  • Depozitar može biti i institucija koja ispunjava uslove u pogledu boniteta i koja je pod stalnim nadzorom poslovanja u skladu sa pravilima Komisije.
  • Navedena institucija može da obavlja poslove depozitara samo pod uslovom da posjeduje adekvatne finansijske i stručne garancije radi efikasnog obavljanja djelatnosti depozitara u skladu sa pravilima Komisije.

Odlukom Skupštine akcionara Fonda za depozitarnu banku izabrana je Erste Bank AD Podgorica.

Sjedište banke: Ulica Studentska bb, 81000 Podgorica, Crna Gora
Broj Rješenja: 03/23-6/6-14

Kontakt:
Tel: 382 (0)20 440 440, +382 (0)20 409 409
Email: depositary@erstebank.me
Website: www.erstebank.me