Procedura za otkup ili prodaju investicionih jedinica

...učitavanje...

Otvoreni IF Trend

Procedura za otkup ili
prodaju investicionih jedinica

Procedura za otkup/prodaju investicionih jedinica u Otvorenom investicionom fondu Trend.

Prilikom predaje zahtjeva za otkup investicionih jedinica, potrebno je, putem telefona ili elektronske pošte ugovoriti termin dolaska. Radi efikasnijeg rada, neophodno je prethodno ispuniti obrazac Zahtjeva za otkup investicionih jedinica, te isti ponijeti sa sobom ili dostaviti potrebne podatke kako bi Vas zahtjev čekao pripremljen u prostorijama Društva za upravljanje investicionim fondom Butterfly finance AD - Podgorica.

Uz zahtjev je potrebno priložiti i sledeća dokumenta:

 • Fizička lica
  • original ili ovjerenu fotokopiju lične identifikacione isprave (važeća lična karta ili pasoš za građane Crne Gore, odnosno putna isprava/pasoš za nerezidente), izdate od strane nadležnog državnog organa, na osnovu koje se nesumnjivo može utvrditi identitet vlasnika investicionih jedinica;
  • ovlašćenje-punomoćje ovjereno od strane notara, suda ili opštine, ukoliko je vlasnik investicionih jedinica ovlastio treće lice za predaju zahtjeva za otkup;
  • dokaz o bankovnom računu, tj. original ili ovjerenu fotokopiju identifikacione kartice računa ili potvrdu banke o broju računa stvarnog vlasnika investicionih jedinica. Vlasnici-nerezidenti koji žele isplatu na bankovne račune u inostranstvu, moraju dostaviti instrukcije za prijem novca iz inostranstva, tzv. SWIFT instrukcije, koje sadrže BIC i IBAN kodove (isplata se vrši isključivo na račune stvarnih vlasnika investicionih jedinica, te ne mogu biti prihvaćene ovlašćeničke kartice ili kartice i potvrde trećih lica).
  • Uz navedeno, shodno članu 14. Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma, vlasnici investicionih jedinica, prilikom prodaje istih, dužni su ispuniti i Obrazac za identifikaciju politički eksponiranih lica.
 • Pravna lica
  • original izvoda iz Centralnog registra privrednih subjekata za pravna lica sa sjedištem u Crnoj Gori ili drugog javnog registra nadležnog za poslove registracije privrednih subjekata na teritoriji sjedišta za nerezidentna pravna lica, ne stariji od tri mjeseca, iz kojeg se vide zakonski zastupnici i nivo ovlašćenja;
  • karton deponovanih potpisa/specimen potpisa zakonskih zastupnika;
  • original ili ovjerenu fotokopiju lične identifikacione isprave (važeća lična karta ili pasoš za građane Crne Gore, odnosno putna isprava/pasoš za nerezidente), izdate od strane nadležnog državnog organa, na osnovu koje se nesumnjivo može utvrditi identitet zakonskog zastupnika ili ovlašćenog lica;
  • ovlašćenje-punomoćje ovjereno od strane notara, suda ili opštine, ukoliko ovlašćeno lice nije zakonski zastupnik pravnog lica;
  • potvrdu banke o broju računa pravnog lica-vlasnika investicionih jedinica. Vlasnici-nerezidenti koji žele isplatu na bankovne račune u inostranstvu, moraju dostaviti instrukcije za prijem novca iz inostranstva, tzv. SWIFT instrukcije, koje sadrže BIC i IBAN kodove.
  • Uz navedeno, shodno članovima 15., 16., 17., 19. i 20. Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma, neophodno je ispuniti i sledeće obrasce:
  • obrazac za identifikaciju politički eksponiranih lica, za zakonske zastupnike i
  • obrazac izjave o vlasničkoj strukturi pravnog lica.

Vrijeme prijema zahtjeva i termini za isplatu

Vlasnici investicionih jedinica mogu predati zahtjev za otkup investicionih jedinica svakog radnog dana u vremenu od 9 do 12 časova u sjedištu Društva za upravljanje investicionim fondom Butterfly finance AD Podgorica, na adresi: Ul Marka Miljanova 46/17.

Pregled provizija:

PROVIZIJA ZA OTKUP:  10%
 IZLAZNA NAKNADA:  
 Do 1.000,00€  15€
 Od 1.000 do 100.000 €  1,50% od iznosa isplate
 Od 100.000€ do 250.000€  1,20% od iznosa isplate
 250.000 € i više  1,00% od iznosa isplate
 Troškovi platnog prometa  po tarifniku banke primaoca uplate

Nazvisno od gorenavedenih stavki, izlazna naknada za vlasnike investicionih jedinica Fonda koji investicione jedinice drže u Fondu kraće od 12 mjeseci, obračunava na sledeći način:

 • 5% od bruto iznosa isplate u trenutku otkupa - za vlasnike investicionih jedinica koji investicione jedinice drže u Fondu kraće od 12 mjeseci računajući od dana sticanja istih;