Depozitarna banka

...učitavanje...

Otvoreni IF Trend

Depozitarna banka

Shodno Zakonu o investicionim fondovima, Imovina Otvorenog investicionog fonda povjerava se depozitaru.

  • Depozitar mora ili da ima sjedište ili da bude osnovan u Crnoj Gori.
  • Depozitar može biti banka koja za obavljanje tih poslova pribavi prethodno odobrenje Centralne banke Crne Gore (u daljem tekstu: Centralna banka), u skladu sa zakonom kojim se uređuje bankarsko poslovanje i koja ispunjava uslove za obavljanje poslova depozitara utvrđene pravilima Komisije.
  • Depozitar može biti i institucija koja ispunjava uslove u pogledu boniteta i koja je pod stalnim nadzorom poslovanja u skladu sa pravilima Komisije.
  • Navedena institucija može da obavlja poslove depozitara samo pod uslovom da posjeduje adekvatne finansijske i stručne garancije radi efikasnog obavljanja djelatnosti depozitara u skladu sa pravilima Komisije.
  • Depozitar obavlja sve poslove u vezi sa dnevnim upravljanjem sredstvima zajedničkog fonda.
  • Depozitar je dužan da:

a) obezbijedi da se trgovanje, izdavanje, otkup i poništavanje investicionih jedinica zajedničkog fonda za račun fonda ili od strane društva za upravljanje obavlja u skladu sa Zakonom o investicionim fondovima ("Sl. list CG", br. 54/11 od 17.11.2011. godine) i pravilima o upravljanju fondom;

b) obezbijedi da se vrijednost investicionih jedinica zajedničkog fonda obračunava u skladu sa Zakonom o investicionim fondovima ("Sl. list CG", br. 54/11 od 17.11.2011. godine) i pravilima o upravljanju fondom;

c) postupa u skladu sa uputstvima i nalozima društva za upravljanje, osim kada uputstva i nalozi društva za upravljanje nijesu u skladu sa zakonom i/ili pravilima o upravljanju fondom;

d) obezbijedi da, po obavljanju transakcije imovinom fonda, naknada od transakcije bude uplaćena na račun fonda u propisanom ili uobičajenom roku;

e) obezbijedi da se prihod zajedničkog fonda prikuplja u skladu sa pravilima o upravljanju fondom.

Erste bank AD Podgorica

Sjedište banke: Ulica Studentska bb, 81000 Podgorica, Crna Gora
Broj Rješenja: 03/23-6/6-14

Kontakt:
Tel: 382 (0)20 440 440, +382 (0)20 409 409
Email: depositary@erstebank.me
Website: www.erstebank.mePodmeniVrijednost investicione jedinice

2019-02-17

Provjera broja investicionih jedinica