Novosti

 
OBAVJEŠTENJE o neradnim danima / krajnji rok za predaju Zahtjeva za otkup investicionih jedinica

Obavještavaju se akcionari Fonda da su neradni dani na tržištu kapitala, samim time i fonda TREND sledeći:

1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9. i 10. januar 2016. godine.

Prvi radni dan je 11. januar 2016. godine.

Zahtjevi za otkup investicionih jedinica Otvorenog investicionog fonda TREND mogu se predati do 31.12.2015., do 12h.

DZU Butterfly Finance AD Podgorica

22.12.2015
 
Poziv za ponovljenu Skupštinu akcionara ZIF TREND AD Podgorica - u postupku transformacije
 
Izvještaji za investitore za ZIF/OIF TREND_Investors' reports OEF/CEF
 
OBAVJEŠTENJE - odložena ponovljena Skupština akcionara ZIF TREND AD - u postupku transformacije

Ponovljena vanredna skupština akcionara Zatvorenog investicionog fonda TREND AD Podgorica - u postupku transformacije, koja je bila zakazana i održana 30.11.2015. godine, biće ponovoljena zbog nepostojanja kvoruma na istoj.

Naime, na održanoj skupštini, shodno zakonu, izabrana su radna tijela (predsjedavajući, sekretar, verifikaciona komisija, zapisničar, ovjerivač zapisnika), nakon čega se pristupilo registraciji prisutnih. Izbrojani su glasovi, te je utvrđeno da je na skupštini prisutno: 22,032,788 akcija/glasova ili 11,54%, čime je utvrđeno da ne postoji kvorum i da će skupština biti odložena.

O novom datumu održavanja skupštine akcionari će biti blagovremeno obaviješteni.

ZIF TREND AD Podgorica - u postpuku transformacije

01.12.2015
 
Poziv i materijal za ponovljenu skupštinu akcionara ZIF TREND AD Podgorica - u postupku transformacije
 
OBAVJEŠTENJE - odložena skupština akcionara ZIF TREND

Skupština akcionara Zatvorenog investicionog fonda TREND AD Podgorica - u postupku transformacije, koja je bila zakazana i održana 16.11.2015. godine, biće ponovoljena zbog nepostojanja kvoruma na istoj.

Naime, na održanoj skupštini, shodno zakonu, izabrana su radna tijela (predsjedavajući, sekretar, verifikaciona komisija, zapisničar, ovjerivač zapisnika), nakon čega se pristupilo registraciji prisutnih. Izbrojani su glasovi, te je utvrđeno da je na skupštini prisutno: 24,422,329 akcija/glasova ili 12,78%, čime je utvrđeno da ne postoji kvorum i da će skupština biti odložena.

O novom datumu održavanja skupštine akcionari će biti blagovremeno obaviješteni.

ZIF TREND AD Podgorica - u postpuku transformacije

19.11.2015
 
Poziv i materijal za vanrednu skupštinu akcionara ZIF TREND AD Podgorica - u postupku transformacije
 
Izvještaj o procjeni zemljišta (Donji Štoj, Ulcinj) u vlasništvu ZIF TREND
 
Informacija o izmirenju kredita prema Meinl Bank AG Wien

HTP „Trend Korali“ AD Sutomore / Saopštenje za akcionare i javnost

HTP „Trend Korali“ AD Sutomore je dana 10.11.2015. godine u potpunosti izmirio dugoročni kredit prema Meinl Bank AG Wien iz Austrije (koja je preuzela potraživanja od „Hypo Alpe Adria Bank“).

Naime, kredit u visini od 10,500,000 eura od „Hypo Alpe Adria Bank“ je uzet prije 8 godina od strane HTP „Korali“ AD Bar za potrebe rekonstrukcije hotela „Topolica“, sadašnjeg hotela „Princess“ u Baru. Ugovorom o podjeli HTP „Korali“ AD Bar na dva nova društva, HTP „Trend Korali“ AD Sutomore i HTP „Atlas Hotels Group“ AD Bar, 50% obaveza (plus vrijednosti restorana “Tri Duda”) po tom kreditu je pripalo našem društvu, premda sredstva kredita nisu korišćena za investiranje u ono što je nakon podjele bila imovina HTP Trend Korala.

U junu 2014. godine je kredit u potpunosti dospio pa je postojala realna opasnost od potpunog bankrota kompanije. Iznos obaveze po kreditu koji se vodio u našim knjigama je iznosio 5,354,849 eura, dok je posljednje obavještenje od strane banke bilo da nas duži za cca 6.7 miliona eura (što je uključivalo zatezne kamate).

Odbor direktora našeg društva je pregovarao sa “Meinl” bankom i zatvorio ukupno dugovanje prema njoj sa 4,100,000 eura. Pored toga, kako je HTP „Atlas Hotels Group“ AD Bar koji je bio solidarni dužnik sa našim društvom ranije uplatio cca 300,000 eura i kako je naš dio po kreditu ugovorom o podjeli uvećan za vrijednosti restorana “Tri Duda” (cca 180.000 evra), napravljen je dogovor sa njima da im se uplati 99.000 eura od kredita koji treba našem društvu da odobri “Atlas Banka Montenegro”.

Isplata iznosa od 4,1 milion eura je u najvećoj mjeri obezbjeđenja prodajom gradske kafane “Agava” u Baru koja je prodata za 3.050.000 eura dok joj je knjigovodstvena vrijednosti bila 2.879.787 eura.

13.11.2015
 
Izvještaj i zapisnik sa ponovljene skupštine akcionara ZIF TREND, održane 22.06.2015.

Na prvoj redovnoj ponovljenoj skupštini akcionara Zatvorenog Investicionog fonda TREND a.d. Podgorica – u postupku transformacije, prisustvovalo je 123,536,741 glasova/akcija (64,68% od ukupnog broja akcija).

Na pomenutoj skupštini 22.06.2015. goidne, usvojene su sledeće Odluke:

 1. Odluka o usvajanju Zapisnika sa prethodne Skupštine akcionara
 2. Odluke o usvajanju Godišnjeg finansijskog izvještaja ZIF TREND a.d. Podgorica - u postupku transformicije za 2014. godinu sa Izvještajem nezavisnog revizora
 3. Odluka o usvajanju Izvještaja o poslovanju ZIF TREND a.d. Podgorica - u postupku transformicije za 2014. godinu
 4. Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Nadzornog odbora ZIF TREND a.d. Podgorica - u postupku transformicije za 2014. godinu
 5. Odluka o imenovanju ovlašćenog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2015. godinu
 6. Odluka o razrješenju članova Nadzornog odbora, u skladu sa Zakonom
 7. Odluka o izboru članova Nadzornog odbora
  Za članove Nadzornog odbora izabrani su:
  • Veselin Kovač
  • Yi Gao
  • Michael Blitzer
  • Simon Mandel
  • Radomir Rudanović
  • Vesna Grgurović
  • Filip Aleksić
 8. Odluka o utvrđivanju naknada članovima Nadzornog odbora
 9. Odluka o raskidu Ugovora o obavljanju depozitarnih poslova
 10. Odluka o izboru depozitara

Zapisnik sa ponovljene skupštine ZIF TREND.pdf 2015-06-22

07.08.2015
 
Odluka o sazivanju i materijal za ponovljenu skupštinu akcionara ZIF TREND
 
Finansijski izvještaji i izvještaji revizora 2014 ZIF Trend

Ovdje možete preuzeti finansijske izvještaje i izvještaje nezavisnog revizora za 2014. godinu ZIF TREND

11.05.2015
 
Izvještaj o radu Nadzornog odbora za 2014 ZIF TREND

Ovdje možete preuzeti Izvještaj o radu Nadzornog odbora ZIF TREND za 2014. godinu

11.05.2015
 
Izvještaj o poslovanju fonda TREND u postupku transformacije za 2014. godinu
 
Prospekt Otvorenog investicionog fonda TREND 2015

Ovdje možete preuzeti Prospekt Otvorenog investicionog fonda TREND - u postupku transformacije 2015

06.04.2015
 
Ključne informacije za investitore OIF TREND 2015

Ovdje možete preuzeti Ključne informacije za investitore Otvorenog investicionog fonda TREND - u postpuku transformacije 2015

06.04.2015
 
Obavještenje - Odložena Skupština akcionara ZIF TREND

Skupština akcionara Zatvorenog investicionog fonda TREND AD Podgorica - u postupku transformacije, koja je bila zakazana i održana 01.06.2015. godine, biće ponovoljena zbog nepostojanja kvoruma na istoj.

O novom datumu održavanja skupštine akcionari će biti blagovremeno obaviješteni.

ZIF TREND AD Podgorica - u postpuku transformacije

06.04.2015