Ciljevi i strategija

...učitavanje...

DZU Butterfly Finance

Ciljevi i strategija

Ciljevi

 • Uvećanje vrijednosti imovine fondova;
 • Ulaganje u profitabilne projekte s optimalnim prihvatljivim rizikom;
 • Kvalitetna alokacija kapitala uz konstantno praćenje tržišnih kretanja;
 • Kompetitivno pozicioniranje, stvaranje uslova za komparativnu prednost u odnosu na druge privredne subjekte;
 • Sinergija sa ostalim investicijama;
 • Praćenje svih tržišta kapitala u region;
 • Fokusiranje na nove investicione projekte i kreiranje novih finansijskih produkata;

Strategija

 • Primjena fundamentalne i tehničke analize;
 • Konstantno praćenje svih oblika rizika;
 • Permanentna diverzifikacija portfelja;
 • Planiranje i analiza finansijskih rezultata;
 • Praćenje promjena pravne regulative;
 • Analiza ekonomskih pokazatelja;